PŘIHLÁŠENÍ

HISTORIE
VYZNÁNÍ VÍRY
BOHOSLUŽBY
GDPR
UDÁLOSTI
VEDENÍ SBORU
SPOLUPRÁCE
KDE NÁS NAJDETE
CS|EN

Vyznání víry

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme:

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Věříme

... že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím

... že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,

... že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,

... v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,

... v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci

... že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, avšak zhřešil svou neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem.

... že Ježíš Kristus svou obětí na kříži smířil lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému

... v dílo Ducha svatého, který i dnes usvědčuje svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi

... že církev Kristova bude přenesena do Boží slávy

... ve zřízení tisíciletého království na zemi

... v Poslední soud

... ve spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu

... ve vzkříšení vykoupených pro věčný život a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře

Hlavou církve je Ježíš Kristus

Církev byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého

Ve vztahu k ostatním křesťanům respektujeme zásadu ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou